Cov Teev Ua Hauj Lwm thiab Kev Nkag Mus

Cov Vaj Sab Nraum Zoov, Chaw Tos Txais + Khoom Plig

Qhib

Lub Plaub Hlis Ntuj mus txog Lub Cuaj Hlis Ntuj 10 ก่อนเที่ยง – 6 หลังเที่ยง

Lub Kaum Hlis Ntuj mus txog Lub Peb Hlis Ntuj 10 ก่อนเที่ยง – 4 หลังเที่ยง

Kaw Lawm

Lub Rau Hli 14 thaum 2 teev tsaus ntuj

Lub Rau Hli 15 thaum 2 teev tsaus ntuj

Hnub Ua Vaj Tswv Tsaug

Hnub Koob Tsheej Ua Ntej Yug Yexus

Hnub Koob Tsheej Yug Yexus

Xyoo Tshiab

Pub nkag mus rau Sab Nraum Cov Vaj dawb

Cov nyiaj pub dawb tau txais lawm ua tsaug!

Lub Tsev Qiv Ntawv Su Mav Kawm

Kaw Lawm

Lub Tsev Cog Ntoo Npoos

Qhib

Lub Tsev Cog Ntoo Npoos raug kaw rau kev npaj kho kom txog thaum Lub Rau Hli 15, 2024

Kaw Lawm

Kaw rau hnub thaum lub vaj raug kaw

March 4-6, 2024 for exhibit dismantle

Lub Xya Hli 15 & 16, 2024

July 11 & 12, 2022 for exhibit prep

Tsuas yog qhib rau cov tswv cuab thaum Lub Xya Hli 17, 2024

  • Zej Tsoom Sawv Daws US$6.00
  • Cov Me Nyuam Hnub Nyoog 6 - 12 Xyoo US$3.00
  • Cov Me Nyuam Hnub Nyoog 5 Xyoo thiab Qis Dua Pub Dawb
  • Cov Tswv Cuab Zej Tsoom Fab Sim Neej Baus Tas Niv khaus Pub Dawb
  • Pub dawb rau txhua tus Hnub Wednesday thiab Hnub Saturday thaum sawv ntxov ntawm 10 teev sawv ntxov - tav su Pub Dawb

Nrhiav koj txoj kev mus rau Cov Vaj Os Npliv

Los Ntawm Tsheb Npav

Cov Hnub Ua Hauj Lwm thiab Cov Hnub So:
Muab Kev Pab Cuam los ntawm Txoj Kev C

Sij Hawm Caij Tsheb Npav Ma Dis Xam Me Taus

Los Ntawm Tseb Kauj Vab

Cov Vaj Os Npliv Baus Tas Niv khaus nyob rau ntawm Lub Tuam Thawj Nroog Txoj Kev Tsheb Kauj Vab nrug ntawm plawv nroog Ma Dis Xam 3 mais.

Daim Ntawv Qhia Txoj Kev Mus Hauv Tuam Thawj Nroog

Npaj Koj Kev Mus Saib

Mus Ncig Nyob Rau Ib Puag Ncig

Cov Kev
Txhua txoj kev hauv Lub Tsev Cog Ntoo Npoos muab pob zeb pua. Cov kev hauv Cov Vaj Sab Nraud feem ntau yog muab cov pob zeb los sis xi mees los pua, hos ib txhia yog pob zeb, tawv ntoo, los sis pob zeb tawg ua daim. Saib daim phiaj qhia kev muaj kev sib cuam tshuam txhawm los txheeb xyuas hom kev sib txawv hauv cov vaj sab nraum zoov.

Lub Rooj Zaum Muaj Log thiab Cov Mos Taus Sab Kus Tawj
Lub rooj zaum muaj log hauv tsev thiab cov mos taus hluav taws xob sab kus tawj muaj nyob hauv Os Npliv chav tos txais.

Kev Pab Cuam Tsheb Ciav Hlau Npav
Tsheb txiav hlau hluav taws xob Os Npliv pheej yig them taus muab kev ncig xyuas pub dawb rau cov neeg tuaj saib nyob ib ncig ntawm 16-ev kawj sab nraum zoov lub vaj, feem ntau yog cov neeg xav tau kev pab, tuaj ua ntej, raws tuaj ua qab.

Tsheb ciav hlau yuav khiav thaum nruab nrab10 teev sawv ntxov - 4: 30 teev yuav tsaus ntuj
Lwm kawg tsheb txiav hlau khiav coj ncig hauv ib hnub yog 4: 30 teev yuav tsaus ntuj

Muaj Tsheb Ciav Hlau Npav
Lub Tsib Hlis Ntuj - Hnub Ua Kev Nco Txog: Hnub So Nkaus Xwb
Hnub Ua Kev Nco Txog - Hnub Ua Hauj Lwm: 7 Hnub/Lub Lim Tiam

Cov Laub Thawb Muaj Log Me Nyuam Yaus
Cov Laub Thawb Muaj Log Me Nyuam Yaus raug tso cai nkag mus rau hauv Cov Vaj Os Npliv Sab Nraum Zoov. Qee lub sij hawm, thaum Lub Tsev Cog Ntoo Npoos muaj neeg coob heev, tej zaum cov neeg tuaj saib yuav raug hais kom muab lawv cov laub thawb muaj log me nyuam yaus tso rau sab nraum Lub Tsev Cog Ntoo.

Cov Laub Thawb Muaj Log Me Nyuam Yaus tsis tau txais kev tso cai nkag mus rau Lub Vaj Os Npliv Uas Muaj Kab Pauj Npaim Tab Tom Daug Coob los sis Os Npliv Hnub So Ceev.

Yam Yuav Tau Nqa Tuaj

Lub Taub Ntim Dej Uas Ntxiv Tau Dej
Cov ciav dej thiab lub thawv dej muab tso rau ntawm Os Npliv lub chaw tos txais thiab Tsev Neeg Lub Chaw Kawm Flaus Chij. Hauv Cov Vaj Sab Nraud, muaj qhov dej ntws tawm raws caij nyoog nyob ze ntawm Lub Vaj Tshuaj Ntsuab.

Lub Koob Thaij Yees Duab los sis Lub Xov Tooj Ntawm Tes (Smartphone)
Ib txwm zoo siab tos txais koj cig tuaj thaij cov duab nroj tsuag thiab cov duab thaij sai-sai! Thov xam txog kev faib cov duab los ntawm qhov koj tuaj saib peb los ntawm email los sis qhia rau Os Npliv cov vev xaib hauv chaw muab xov xwm saum huab cua.

Cov Khoom Coj Rau Lub Cev Kom Zoo Ntxiv Tuaj
Lub kaus mom thiab lub tsom iav dub yog qhov zoo tsim nyog muaj rau hnub tsav ntuj kub. Cov kev taug yog yooj yim rau kev taug kev, tab sis nkawm khau zoo ua rau koj ob txhais taw tsis mob!

Txhawb Ntxiv Koj Txoj Kev Tuaj Ncig
Xam txog kev nqa ib phau ntawv, phau ntawv sau teev tseg, los is phau ntawv khaws duab thiab nrhiav qhov chaw zoo tshaj plaws los zaum thiab so ib pliag.

Yam Koj Yuav Ua Cia Tseg

Cov Tsiaj Yug los sis Cov Tsiaj Pab Txhawb Fab Siab Ntshws
Thov txhob tso cov tsiaj yug los sis tsiaj pab txhawb fab siab ntsws rau ntawm tsev. Txais tos tus tsiaj uas tau txais kev cob qhia los muab kev pab cuam ua hauj lwm rau tus neeg muaj kev xiam oob qhab. (Kev kho mob, kev txhawb siab ntshws, kev nplig siab, cov tsiaj sib raug zoo thiab cov zoo li tsis tsim nyog ua cov tsiaj muab kev pab cuam tau raws li Txoj Cai Kev Xiam Oob Qhab Asmeskas.)

Cov Phom los sis Cov Riam Phom
Tsis tso cai rau muaj cov phom los sis cov riam phom nyob rau ntawm thaj chaw no. Cov neeg ua txhaum cai raug suav hais tias yog cov neeg ua dhau cai thiab raug tshem tawm los sis raug ntes.

Zaub-Mov Noj/Tej Khoom Noj Ntim Nqa Mus Noj Sab Nrauv
Tsis tso cai nqa-zaub mov thiab khoom noj, tshwj tsis yog thaum lub caij ntuj sov uas muaj koom txoos ua yeeb yam thiab lwm yam cov kev tshwm sim ntawm Os Npliv. Ob qhov chaw nqa zaub -mov tuaj noj uas nyob ib sab ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Chaw Nkag tuaj ncig thiab qhov chaw nres tsheb sab hnub tuaj muaj rau cov qhua tuaj ncig siv tau. Muaj ib qho chaw ntim zaub-mov tuaj noj ntxiv nyob hla txoj kev hauv Lub Vaj Os Npliv nrog rau ib sab ntawm Lub Pas Dej Maus Naus Na.

Cov Khoom Kib las Coj Mus Ua Si Lom Zem
Thov tsis txhob ncaws pob, ncaws npas, ntaus pob, Cuam Phaj, caij sab kev, caij tsheb kauj vab, caij khau log, khiav tawm dag zog, thiab cov dej num zoo sib xws hauv lub Vaj. Lub Vaj Os Npliv tau qhib qhov chaw nyob ib sab ntawm Lub Vaj kev ua kib las thiab kev ua kees ua si.

Cov Khoom Tsim Los Ntawm Luam Yeeb
Txwv tsis pub haus luam yeeb, yeeb nkab, cov luam yeeb tsis muaj pa thiab luam yeeb hluav taws xob los sis luam yeeb fais fab, tshwj tsis yog hauv qhov chaw nres tsheb.

Kev Sib Ntsib thiab Kev Sib Sau Ua Ke

Cov Vaj Os Npliv Baus Tas Niv khaus muab qhov chaw zoo nkauj thiab tshwj xeeb rau koj lub rooj sib tham los sis koj cov dej num. Thov mus saib nplooj ntawv Txheej Xwm Ntiag Tug thiab Kev Xauj Ua Tshoob los npaj koj lub rooj sib tham, kev sib sau ua ke, kev ua tshoob, nco txog, chav kawm, thiab lwm yam, vim tias cov txheej xwm zoo li no yuav raug nqi thiab muaj qhov chaw seem.

Txhua pab pawg tuaj ncig, txawm yog muaj tus coj kev los sis coj tus-kheej, (cov neeg laus, hluas, tsev kawm ntawv, cov tsev kawm ntawv qib siab, cov tsev kawm qibsiab) yuav tsum tso npe rau lawv kev mus ncig ua ntej. Thov mus saib Pab Pawg Tuaj Ncig ntawm nplooj ntawv kom paub ntau ntxiv. Tsis Tso cai cov chav kawm uas tsis yog tsev kawm ntawv coj los ntawm tus kws qhia tsis tau cog lus nrog Cov Vaj Os Npliv Baus Tas Niv khaus Qhov no siv tau rau ob chav kawm rau chav kawm txais paj ntsig thiab tsis muaj txais paj ntsig.

Kev Yees Duab thiab Kos Duab

Kev Yees Duab
Ib txwm zoo siab tos txais koj cig tuaj thaij cov duab nroj tsuag thiab cov duab thaij sai-sai!

Siv Cov Vaj rau fab kev lag luam yees duab, kev yees duab xws li/sawv ntsug- tav toj, kev yees duab raug tso cai khaws cia muag, thiab lwm yam kev yees duab uas siv lub vaj ua ib lub xab tus dis aus los sis txwv tsis pub muab ua daim duab nyob tom qab ua tsis tau tso cai.

Yog tias koj tab tom tuaj rau lub vaj ntawm lub hom phiaj ntawm kev yees duab rau tib neeg, koj yuav tsum muaj daim ntawv tso cai yees duab. Daim ntawv tso cai no yog yuav tsum muaj rau cov neeg uas xav siv Cov Vaj tej chaw ua daim duab tom qab tnawm kev yees duab, suav nrog yees duab kev sib yuav, tsev neeg, rooj sib qhaib, rooj kawm tiav, poj niam yug me nyuam, yees duab seev cev tub ntxhais kawm, yees duab rau cov neeg laus los sis zoo sib xws. Yuav tsum muaj daim ntawv tso cai yees duab txawm tias tus kws yees duab yog tus uas nyiam yees duab, los sis kws tshaj lij yees duab los xij. Thov mus saib Os Npliv Txoj Cai Yees Duab kom paub ntau ntxiv.

Kos Duab
Cov kws kos duab tsum siv lub teeb, cov cuab yeej nqa tau yooj yim tso rau ntawm txoj hauv kev thiab cov chaw txiav nyom yam tsis thaiv kev nkag rau lwm cov qhua tuaj ncig.

Pab Pawg kos duab los sis yees duab ntawm txhua qhov loj-me npaj los kos duab, pleev xim, los sis duab ua ib pab pawg hauv Cov Vaj Tsev Sab Nraud thiab/lossis Lub Tsev Cog Ntoo Npoos yuav tsum teem sij hawm rau lawv pab pawg ua ntej. Thov hu rau 608-246-4550 los sis email [email protected] kom taus npaj.

Kev Hnav Khaub Ncaws

Thov paub cai thiab khaws koj lub tsho thiab khau rau cia.

Tsis pub hloov khaub ncaws (qhov no suav nrog cov khaub ncaws uas tso cai rau kev yees duab) sab hauv tsev, hauv chav dej, los sis sab nraum zoov. Yog xav nug txog kev xauj qhov chaw hloov khaub ncaws, thov hu rau 608-246-4733.

Daib Paib Ntawv Lo Hauv Vaj

Nyob ntawm txoj kev thiab thaj cheeb tsam chaw txiav nyom. Tsis txhob taug kev hauv cov pav paj los sis cheeb tsam rau chiv.

Tso cov paj, cov khoom cog, cov paib nroj tsuag thiab lwm yam khoom raws li koj pom. Tsis txhob suav sau, tshem tawm, los sis noj cov khoom cog.

Txhawm rau tiv thaiv Os Npliv cov nroj tsuag sau, thov tsis txhob nqa cov nroj tsuag mus rau hauv Cov Vaj.

Txhawm rau koj txoj kev nyab xeeb, thov tsis txhob ua si hauv, sawv ntsug, thiab pov pob zeb rau hauv dej.

Tsis txhob pub los sis tuav tej tsiaj txhu txhawm rau lawv kev noj qab haus huv thiab nyab xeeb.

Thov tsis txhob tso cov tsiaj hauv Lub Tsev Cog Ntoo. Txhawm rau lawv txoj kev nyab xeeb thiab kev nyab xeeb ntawm cov tsiaj Lub Tsev Cog Ntoo Npoos, hu rau koj li zej tsoom fab sim neej fab kev ua siab zoo.

Cov neeg tuaj ncig saib lom zem rau lub suab ntawm hav zoov hav tsuag; tsis txhob ntaus suab paj nruag los sis tso paj nruag mloog yog tsis muaj lub mloog pob ntseg.

Raws li txoj cai hauv Nroog Ma Dis Xa, tsis tso cai pub thov rau.

Tsuas yog nqa yam koj xav tau rau koj mus ncig hauv lub vaj. Os Npliv tsis muaj qhov chaw cia cov khoom ntiag tug. Cov khoom ploj thiab rov pom kuj yuav raug xa mus rau tom Lub Rooj Qhov Chaw Txais Tos Qhua.

Txhawm rau lawv txoj kev nyab xeeb, thov saib xyuas me nyuam txhua lub sij hawm.

Koj tuaj yeem txaus siab yuav khoom noj los sis dej haus ntawm hauv Os Npliv qhov chaw tos txais qhua. Tsuas yog tuaj yeem siv tau dej hauv Lub Tsev Cog Ntoo Npoos thiab Lub Tsev Qiv Ntawv Su Mav Kawm

Muaj chaw nres tsheb pub dawb rau txhua tus neeg tuaj ncig xyuas

Qhov chaw nres tsheb rau pej xeem nyob ib puag ncig Cov Vaj Os Npliv Baus Tas Niv khaus muaj 210 qhov chaw suav nrog (12) qhov chaw nres tsheb nkag tau yooj yim nyob ze nkag ntawm lub tsev loj.

Nrog rau lwm cov xwm txheej hauv zej zog tshwm sim nyob ib puag ncig ib puag ncig nrog Cov Vaj tus ua hauj lwm, cov chaw nres tsheb tuaj yeem puv tsis muaj chaw nre rau qees lub sij hawm. Muaj ib txoj phiaj xwm tib ob ua ntej tuaj txog yog lub tswv yim zoo tshaj!

Chaw Nres Tsheb Tseg Cia

Txoj Kev Xaiv Chaw Nras Tsheb Raws Tog Kev Thiab Chaw Nras Tsheb Pej Xeem

Hla Qhov Chaw Sib Txeeb Nres Tsheb!
Lub Tsheb Sib - Koom sau koj tsev neeg thiab cov phooj koom ua ke hauv ib lub tsheb thaum mus ncig saib Cov Vaj.

Pab Faib Qhia - Siv tsheb tav xij, Us Npawj, los sis Tsheb liv

Chaw Nres Tsheb Tseg Cia
350 qhov chaw nres tsheb (txoj kev thiab chaw nres tsheb) hauv 0.3 mais ntawm Cov Vaj

115 qhov chaw nres tsheb hauv 0.5 mais ntawm Cov Vaj

Kev Koom Ua Ke thiab Kev Nkag Tau Txog

Cov Lus Qhia Ntxiv

Os Npliv Baus Tas Niv khaus xav ua ib qhov chaw uas txhua tus qhua tuaj ncig, cov neeg tuaj yeem pab dawb, thiab cov neeg ua hauj lwm muaj txiaj ntsig thiab ras tias lawv yog ib feem ntawm Cov Vaj. Nrog rau lub siab xav feeb meej thiab kev kawm tas mus li, Cov Vaj Os Npliv Baus Tas Niv khaus cov neeg ua hauj lwm, cov neeg ua hauj lwm pab dawb, thiab pawg thawj coj yuav hais daws cov teeb meem rau kev suav nrog los ntawm kev kawm, kev hloov pauv, thiab kev koom tes nrog zej zog.

Os Npliv muab cib fim ntau yam kev ncig xyuas pab pawg

Cov Vaj Os Npliv Baus Tas Niv khaus muab cov kev deev siab rau ntawm txhua lub hnub nyoog thiab kev zoo nkauj tsis hais lub caij nyoog twg. Peb thov caw koj tuaj tshawb nrhiav ua ib pab pawg los ntawm kev teem sij hawm ib pawg neeg laus coj mus ncig ntawm cov vaj sab nraum zoov, los sis npaj ib pab pawg tuaj ncig cov vaj sab nraum zoov ntawm tus kheej thiab/los sis sab hauv Lub Tsev Cog Ntoo Npoos.